Bộ môn Kinh tế xây dựng

(Thời gian cập nhật: 21:20 26/11/2022)

Quản lý chương trình đào tạo:

 1. Kinh tế xây dựng (Construction Economics
 2. Kinh tế và Quản lý Bất động sản (Real Estate Management and Economics)

Quản lý các môn học:

 1. Kinh tế xây dựng
 2. Tài chính doanh nghiệp xây lắp
 3. Định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm xây dựng
 4. Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng
 5. Tổ chức điều hành sản xuất trong xây dựng
 6. Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng
 7. Quản trị doanh nghiệp
 8. Marketing xây dựng
 9. Đấu thầu trong hoạt động xây dựng
 10. Môi trường trong xây dựng
 11. Kế hoạch và chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng
 12. Quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng
 13. Nhập môn kinh tế xây dựng
 14. Quản trị tài chính dự án xây dựng
 15. Quản lý đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng

Danh sách giảng viên:

 1. ThS,NCS. Lê Quang Phúc – Tổ trưởng bộ môn
 2. ThS. Đỗ Thị Đan Vân
 3. ThS. Võ Công Hậu
 4. ThS. Hồng Nguyễn Phi Anh
 5. ThS. Mai Bá Nhẫn
 6. TS. Mỵ Duy Thành
 7. Trần Thị Quỳnh Như

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.