Cơ cấu tổ chức & nhân sự

 

* Công đoàn:

Chủ tịch: Nguyễn Thị Hoàng Lan

Phó chủ tịch: Bùi Văn Hùng

Ủy viên: Chu Thị Huệ

* Đoàn thanh niên:

Bí thư: Hứa Tấn Thành

* Giáo vụ khoa: Đặng Thị Ngọc Thảo

 

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

Nguyễn Văn Khoảng

TS

Trưởng khoa

 

2

Phạm Thị Nga

TS

P. Trưởng khoa- Tổ trưởng bộ môn Kinh tế

 

BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

1

Nguyễn Văn Hinh

TS

Tổ trưởng bộ môn

 

2

Đặng Thị Bích Hoài

ThS

Giảng viên

 

3

Nguyễn Thị Hồng Thu

ThS

Giảng viên

 

4

Chu Thị Huệ

ThS

Giảng viên

 

5

Hứa Tấn Thành

ThS

Giảng viên

 

6

Mai Văn Thành

ThS

Giảng viên

 

7 Trần Thị Anh Tâm TS

Giảng viên

 

BỘ MÔN KINH TẾ

1

Phạm Thị Nga

TS Tổ trưởng bộ môn  

2

Nguyễn Thị Len

ThS

Giảng viên chính

 

3

Nguyễn Thị Hải Bình

ThS

Giảng viên chính

 

4

Nguyễn Thị Hải Vân

ThS

Giảng viên chính

 

5

Nguyễn Quốc Thịnh

ThS

Giảng viên chính

 

6

Nguyễn Thị Cẩm Huyền

ThS

Giảng viên

 

7

Nguyễn Thị Hoàng Lan

ThS

Giảng viên

 

8

Vũ Văn Trung

ThS

Giảng viên

 

9

Tô Thị Bích Ngọc

ThS

Giảng viên

 

10

Lê Thị Hồng Huế

ThS

Giảng viên

 

11

Nguyễn Thành Luân

ThS

Giảng viên

 

12

Nguyễn Thị Minh Hạnh

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN LOGISTICS

1

Hồ Thị Thu Hòa

PGS-TS

Tổ trưởng bộ môn

 

2

Lê Phúc Hòa

TS

Giảng viên chính

 

3

Bùi Thị Bích Liên

ThS

Giảng viên

 

4

Tô Thị Hằng

ThS Giảng viên  

5

Nguyễn Huỳnh Lưu Phương

ThS

Giảng viên

 

6 Bùi Văn Hùng ThS Giảng viên

 

7

Trần Quang Đạo

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

1

Lê Quang Phúc

ThS

Tổ trưởng bộ môn

 

2 Lê Văn Trọng TS

Giảng viên

 

3

Nguyễn Thị Hạnh Tâm

ThS

Giảng viên

 

4

Nguyễn Thị Trang

ThS

Giảng viên

 

5

Cù Minh Đạo

ThS

Giảng viên

 

6

Đỗ Thị Đan Vân ThS Giảng viên  

BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

1

Trần Quang Phú

PGS-TS

Tổ trưởng bộ môn

 

2

Đỗ Thị Thu

ThS

Giảng viên

 

3

Nguyễn Văn Tiếp

ThS

Giảng viên

 

4

Lê Võ Tòng

ThS

Giảng viên

 

5

Nguyễn Văn MInh ThS Giảng viên  

6

Trần Phú Lộc ThS Giảng viên  

7

Huỳnh Thị Yến Thảo ThS Giảng viên  

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: